Információk

ChemSystAnt Kft. "f.a." 1. Pályázati Hirdetmény Tervezet

A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. 1 em. 8, levelezési cím: 1325 Budapest, hrsz. Pf.: 344), mint a(z) ChemSystAnt Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 07 09 021980, székhely: 2422 Mezőfalva, Kinizsi udvar 1. I Épület ép.) Székesfehérvári Törvényszék 7.Fpk.332/2017/10.. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. június 20. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

első nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1696547

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2019. július 5. 12 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2019. július 23. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték összege: 40 000 forint.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az adós OTP Banknál vezetett 11736037-20592158 számlájára AUDI BÁNATPÉNZ megjegyzéssel banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatos egyéb közlemény: Nincs.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak): AUDI A4 1.9 PD TDI

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: 800 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: 800 000 forint. (a becsérték 100%-a)

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

1. tétel: A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) megnevezése: AUDI A4 1,9 PD TD

Típus: Jármű

Gyártmány: AUDI A4 1,9 PD TD

Gyártási idő: 2003.

Állapot: Korának megfelelő állapotú, lábon érkezett a tárolási helyre, de valószínűleg az állásban az akkumulátor lemerült.

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: 800 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy a 20/4281662 telefonos egyeztetést követően tekinthető meg 2019.07.11-én, és 18-án 10.00. órakor Budapesti helyszínen.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat elbírálásakor a pályázati kiírásnak megfelelően benyújtott, érvényes pályázat alapján a legmagasabb nettó vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt legfeljebb 15 napos fizetési határidőn belül a jelen pályázatban megadott OTP Banknál vezetett 11736037-20592158 bankszámla számra történő átutalás útján az adós cég nevére történő hivatkozással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő, illetve a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően 7 napon belül kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető (EÉR) számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a vételár kiegyenlítését követően a benyújtott pályázati vállalás alapján.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot csak jogképességgel rendelkező személy, szervezet nyújthat be. Ajánlatuk benyújtásánál kérem a regisztrálók által elfogadott EÉR Felhasználói szabályzat betartását, különös figyelemmel a 3.1.2.-es pont, és a 8.7.2-3.-as pontjára. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, telefonszámát, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban

- jogi személy, szervezet esetén, aki jogképességét a szükséges dokumentumokkal is igazolja (30 napnál nem régebbi cégkivonat, eredeti aláírási címpéldány),

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja,

- az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni,

- a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mi az értesítési címe a pályázat eredményének közlése során, - bankszámla számról nyilatkozat, hogy eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a befizetett bánatpénzt visszautalhassa,

- a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy tudomással bír a vagyontárgy bírósági meghagyásáról

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyertes ajánlat esetén a vagyontárgy tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárások költségeit vállalja,

- ajánlattevő számlavezető bankjának igazolása a bánatpénz átutalásáról, ill. befizetéséről,

- a kialakult vételár megfizetésére 15 napon belüli teljesítést vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A ChemSystAnt Kft. "f.a." tulajdon jogának a közhiteles nyilvántartásban lévő visszajegyzése a bíróság jogerős határozata alapján történik. A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv. 49/A. §. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet. Felszámoló a módosított 300/2017. (X.17) kormányrendeletnek 1.§(2) pontjának megfelelően az értékesítési hirdetmény tervezetét feltöltötte a felszámoló internetes honlapjára. (http://www.alexander.co.hu/hu/informaciok)

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el: https://eer.gov.hu/palyazat/P1696547/tetelek.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIAVOLO Kft. "f.a." 1. Pályázati Hirdetmény Tervezet

A(z) Alexander & Co Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-709122, székhely: 1042 Budapest, Árpád út 57-59. 1 em. 8, levelezési cím: 1325 Budapest, hrsz. Pf.: 344), mint a(z) DIAVOLO Kft. „f.a” (cégjegyzékszám: 14 09 315575, székhely: 8676 Karád, Rózsa út 15.) Kaposvári Törvényszék 6.Fpk.140/2018/13. sz. végzése által kijelölt felszámolója, a Cégközlönyben 2019. július 11. napján meghirdetett pályázati felhívásnak megfelelően

első nyilvános pályázati felhívás

útján, az alábbi feltételekkel értékesíti az adós ingóságát.

A pályázat adatai:

A pályázatok kizárólag az Elektronikus Értékesítési Rendszeren (EÉR) keresztül nyújthatók be:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1706898

https://eer.gov.hu/palyazat/P1706983

https://eer.gov.hu/palyazat/P1707009

A pályázatok benyújtásának kezdő időpontja:

2019. július 26. 12 óra 00 perc

A pályázatok benyújtásának határideje:

2019. augusztus 13. 12 óra 00 perc

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja és határideje: Az ajánlati biztosítékot az adós K&H Banknál vezetett 10403040-50526865-49821001 számlájára BÁNATPÉNZ megjegyzéssel banki átutalással kell megfizetni oly módon, hogy az ajánlati biztosíték összege a fenti pénzintézeti bankszámlán a pályázati határidő végéig jóváírásra is kell, hogy kerüljön.

A felszámolónak – a vagyonfelmérés, valamint az adós vagyonára vonatkozó adatok alapján - elővásárlásra jogosultról nincs tudomása.

1. TÉTEL

A pályázatban szereplő vagyontárgy: Citroen C4 típusú tehergépkocsi

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 308 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: nettó 308 000 forint. (a becsérték 100%-a)

Ajánlati biztosíték összege: 15 400 forint.

A minimálár csökkentését az érdekeltek írásban nem ellenezték.

Típus: Jármű

Gyártmány: Citroen C4

Gyártási idő: 2007.

Állapot: Korához képest túlzottan igénybe vett állapotú, lábon érkezett.

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: nettó 308 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy a 20/4281662 telefonos egyeztetést követően tekinthető meg 2019.08.01-én, és 2019.08.08-án 10.00. órakor Budapesti helyszínen.

_____________________________________________________________________________________

2. TÉTEL

A pályázatban szereplő vagyontárgy: Volkswagen Polo tgk.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 31 815 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: nettó 31 815 forint (a becsérték 100%-a)

Ajánlati biztosíték összege: 1 590 forint.

Típus: Jármű

Gyártmány: Volkswagen Polo

Gyártási idő: 1995.

Állapot: Működésképtelen, forgalomból kormányhivatal által ideiglenesen kivonva

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: nettó 31 815 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy egyénileg tekinthető meg a helyszínen, 8621 Zamárdi, Kilátó u. 3. szám alatt.

­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________________________________________________________________________

3. TÉTEL

A pályázatban szereplő vagyontárgyak: Camping üzemeltetéséhez használt eszközállomány.

A vagyontárgy gyorsan romló / különleges kezelést igénylő / csekély értékű: nem.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) becsértéke összesen: nettó 931 000 forint.

A pályázatban szereplő vagyontárgy(ak) minimálára összesen: nettó 931 000 forint.

Ajánlati biztosíték összege: 46 550 forint.

Típus: Faházak, campingezés használati eszközei

Gyártmány: vegyes

Állapot: Az eszközök erősen leromlott, erkölcsileg elavult, de működőképesek.

Tehermentes: igen

Mennyisége: 1 db

Becsérték: nettó 931 000 forint

Az ingóság megtekinthetőségének helye, ideje, egyéb közlemény: A vagyontárgy egyénileg tekinthető meg a helyszínen, 8621 Zamárdi, Kilátó u. 3. szám alatt.

ÁFA fizetésre vonatkozó szabályok: Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti pályázati elbírálás módja: A pályázat elbírálásakor a pályázati kiírásnak megfelelően benyújtott, érvényes pályázat alapján a legmagasabb nettó vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget.

Vételár megfizetésének módja, határideje: Egy összegben az adásvételi szerződésben foglalt fizetési határidőn belül a jelen pályázatban megadott K&H Banknál vezetett 10403040-50526865-49821001 bankszámla számra történő átutalás útján az adós cég nevére történő hivatkozással.

Részletfizetési lehetőség: nincs

A szerződéskötés határideje: Szerződéskötésre a pályázat elfogadását követő, illetve a 17/2014.(11.3.) Korm. rendelet 6.§ (1) b) pontja szerinti jutalék megfizetését követően kerül sor. A szerződéskötés kötelező feltétele az üzemeltető (EÉR) számára történt 1 %-os jutalékfizetési kötelezettség teljesítése.

A vagyontárgy elszállításának, átvételének módja, határideje: A vevő a vagyontárgy birtokbavételéről saját költségén köteles gondoskodni a vételár kiegyenlítését követően a benyújtott pályázati vállalás alapján.

17/2014 (II.3.) Kormányrendelet 12.§ (5) bekezdés szerinti részletes feltételek: Ajánlatot csak jogképességgel rendelkező személy, szervezet nyújthat be. Ajánlatuk benyújtásánál kérem a regisztrálók által elfogadott EÉR Felhasználói szabályzat betartását, különös figyelemmel a 3.1.2.-es pont, és a 8.7.2-3.-as pontjára. Az ajánlatoknak tartalmazniuk kell:

- magánszemély pályázó esetén a nevét, személyes adatait, személyazonosító igazolványának pályázó által aláírt másolatát, telefonszámát, a megajánlott nettó vételárat, az ajánlati biztosíték megfizetésének igazolását másolatban

- jogi személy, szervezet esetén, aki jogképességét a szükséges dokumentumokkal is igazolja (30 napnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány),

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati feltételeket teljes körűen elfogadja,

- az ajánlattevőnek a pályázatban 60 napi ajánlati kötöttséget kell vállalni,

- a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy mi az értesítési címe a pályázat eredményének közlése során, - bankszámla számról nyilatkozat, hogy eredménytelen pályázat esetén a felszámoló a befizetett bánatpénzt visszautalhassa,

- a pályázati vételár számmal és betűvel történő kiírása, valamint egyértelmű utalás arra, hogy a megajánlott összeg az általános forgalmi adót tartalmazza-e vagy sem,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy eredményes pályázat esetén a pályázó az általa megpályázott vagyont, milyen legkorábbi határidővel tudja birtokba venni,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a meghirdetett vagyont megtekintette, a szükséges dokumentációt megismerte, azt a jelenlegi fizikai, műszaki, jogi állapotában kívánja megvásárolni,

- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó nyertes ajánlat esetén a vagyontárgy tulajdonjogának megszerzéséhez szükséges eljárások költségeit vállalja,

- ajánlattevő számlavezető bankjának igazolása a bánatpénz átutalásáról, ill. befizetéséről,

- a kialakult vételár megfizetésére 15 napon belüli teljesítést vállal.

A felszámoló hirdetménnyel kapcsolatos egyéb közleménye: A pályázat elbírálásakor a legmagasabb vételárat ajánló pályázó élvez elsőbbséget. Az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség az adásvételi szerződés napján hatályban lévő ÁFA fizetési szabályok az irányadók. A jelen pályázati felhívás a felszámoló számára nem jelent értékesítési kötelezettséget. A felszámoló a pályázati kiírást – megfelelő ajánlat hiányában - eredménytelennek nyilváníthatja, és új pályázatot írhat ki. Megfelelő pályázatok esetén, amennyiben több, a vételár vonatkozásában legfeljebb 10 %-kal eltérő és a pályázat kiírója által elfogadhatónak minősített összegű ajánlat érkezik, az ajánlattevők között elektronikus ártárgyalás megtartására kerül sor a Cstv. 49/A. §. (4) bekezdésében és a 17/2014.(II.3.) Kormányrendelet 26.§-ban foglaltak szerint. A felszámoló felhívja a jogszabály vagy szerződés alapján elővásárlási jogosultak figyelmét, hogy az elővásárlási joguk gyakorlására irányuló esetleges szándékukat a pályázatok benyújtásának határidejéig a felszámolónak írásban jelentsék be, az elővásárlási jogukat a Cstv. 49/C. § (3) bekezdése szerint a nyilvános értékesítésen, vagy azt követően a felszámoló felhívására gyakorolhatják oly módon, hogy a véglegesen kialakult vételár ismeretében nyilatkoznak vételi szándékukról. A felszámoló az elektronikus értékesítés érvényességének és eredményességének megállapítását követően a nyertes ajánlatot bemutatja az elővásárlási joggal rendelkezőknek, az őket megillető sorrendben, annak érdekében, hogy nyilatkozzanak: kívánnak-e élni elővásárlási jogukkal. A nyilatkozat tételére legalább 10 napot kell biztosítani, kivéve az 10. § (1) bekezdés f) pontja szerinti kis értékű vagyontárgyakra vonatkozó egyszerűsített elektronikus értékesítési eljárást, amely esetekben legalább 5 napot kell biztosítani e nyilatkozat megtételére az elővásárlási jog jogosultjainak [17/2014. (II.3.) Kormányrendelet 27. § (4) bekezdés]. Ettől eltérő eljárásról nem rendelkezhet. Felszámoló a módosított 300/2017. (X.17) kormányrendeletnek 1.§(2) pontjának megfelelően az értékesítési hirdetmény tervezetét feltöltötte a felszámoló internetes honlapjára. (http://www.alexander.co.hu/hu/informaciok)

A 237/2009. Korm. rend. 2. § (2) bekezdés szerinti feltétel nem áll fenn.

A fenti vagyontárgyról készített tender füzet az alábbi linken érhető el:

https://eer.gov.hu/palyazat/P1706898/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1706983/tetelek.pdf

https://eer.gov.hu/palyazat/P1707009/tetelek.pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------